Thiết kế, lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải Terracotta Resort & Spa. 

Chủ Đầu Tư  : CÔNG TY CỔ PHẦN BỐN MỦA TUYỀN LÂM
Địa điểm dự án
: Phân khu chức năng 7.9, KDL Hồ Tuyền Lâm, Phường 3, Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.
Công suất
Q = 300m3/ngàyđêm.
Công nghệ áp dụng  
: Công nghệ sinh học hiếu khí dính bám.
Nguồn gốc nước thải : Nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động lưu trú của du khách.
Năm thực hiện
: 18/03/2013
Thời gian thực hiện  : 120ngày (kể từ ngày 18/03/2013)
Phạm vi công việc
: Thiết kế, lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải.