Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt Resort Melon Chủ Đầu Tư    : CÔNG TY TNHH MELON 
 Địa điểm dự án
: Khu phố 5, Phường Phú Hài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.
 Công suất    : Q = 100m3/ngàyđêm.
 Công nghệ áp dụng : Công nghệ sinh học hiếu khí dinh bám.
 Nguồng gốc nước thải : Nước thải phát sinh trong quá trình sinh hoạt của Du khách lưu trú tại khu du lịch.
 Năm thực hiện   : 17/04/2010.
 Thời gian thực hiện : 90ngày (Kể từ ngày 17/04/2010). 
 Phạm vi công việc : Thiết kế, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải.