Thiết kế công nghệ

Thiết kế hệ thống cấp nước, thoát nước và công trình.

Thiết kế hệ thống xử lý nước sạch dân dụng – công nghiệp.

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt – công nghệp.

Thiết kế hệ thống xử lý ô nhiễm không khí.

Thiết kế hệ thống xử lý chất thải rắn sinh hoạt, y tế, nguy hại.