Thi công lắp đặt

Thi công hệ thống cấp nước, thoát nước và công trình .

Thi công, lắp đặt thiết bị xử lý nước sạch dân dụng – công nghiệp.

Thi công, lắp đặt thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt – công nghiệp.

Thi công, lắp đặt thiết bị xử lý ô nhiễm không khí.

Thi công, lắp đặt thiết bị xử lý chất thải rắn sinh hoạt, y tế, nguy hại.