Dịch vụ tư vấn

Lập đề án môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược (EIA).

Lập báo cáo giám sát, đánh giá chất lượng môi trường (EMS).

Lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải, vận chuyển chất thải nguy hại.

Tư vấn giải pháp công nghệ sản xuất sạch hơn (CP).

Thiết lập cơ chế phát triển sạch (CDM)

Tư vấn giải pháp công nghệ xử lý chất thải, chính sách môi trường

Tư vấn chính sách quản lý chất thải rắn, y tế, chất thải nguy hại.