Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện đa khoa Đồng Tân.

Chủ đầu tư  
: BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG TÂN
Địa điểm dự án : Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
Công suất
: Q = 150m3/ngàyđêm
Công nghệ áp dụng 
: Áp dụng công nghệ sinh học bùn hoạt tính hiếu khí lơ lửng
 Nguồn gốc nước thải
: Nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động của Bệnh viện
Năm thực hiện
: 2009
Thời gian thực hiện
: 90ngày
Pham vi công việc
: Thiết kế, lắp đặt thiết bị xử lý nước thải